EU:n ilmastopaketti on sähköistymispaketti

Featured Image

Sähköala voi tarjota helpotusta lisääntyvään päästötaakkaan energiatehokkuusratkaisuilla sekä mahdollistamalla puhtaan sähköisen liikenteen vahvan kasvun.

Euroopan komission heinäkuussa julkistama Fit for 55 -ilmastopaketiksi nimetty tiedonanto on ehdotus toimenpiteiksi, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosentilla EU:n ilmastolain ohjaamana.

Ilmastopaketti ottaa laajasti kantaa energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan sekä päästöihin. Se kohdistaa toimenpiteitä rakennusten energiankäytön tehostamiseen, uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfran laajentamiseen.

Ilmastopaketin ehdotusten toteutus tulee edellyttämään muutoksia kansalliseen säätelyyn sekä nostamaan kysymyksiä myös paketin toteuttamisen kustannuksista ja mahdollisista tuista jäsenmaissa.

Tämä komission ehdotus on pohjaesitys, jonka sisältö tarkentuu jatkokeskusteluissa. Sähköistysalan kannalta paketissa on merkittäviä linjauksia.

Sähköala taakanjaossa

Ilmastopaketti lähestyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämishaastetta lisäämällä jäsenmaiden kansallisia ns. taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteita. Suomen tavoite nousisi 50 prosenttiin aiemman 39 prosentin sijaan, kuten muissakin Pohjoismaissa, ja lisäisi painetta liikenteen, rakentamisen ja maatalouden päästövähennyksiin.

Uutena päästövähennystoimena ehdotetaan otettavaksi käyttöön tieliikenteessä ja rakennuksissa käytettävien polttoaineiden päästökauppa. Toteutuessaan rakennuksissa käytettävien saastuttavien polttoaineiden siirto päästökaupan piiriin vahvistaa puhtaiden energialähteiden kilpailukykyä.

Kiinteistö- ja rakentamissektorin sekä liikenteen lisääntyvään päästötaakkaan sähköala voi tarjota helpotusta energiatehokkuusratkaisuilla sekä mahdollistamalla puhtaan sähköisen liikenteen vahvan kasvun.

Uusiutuva tulevaisuus

Ilmastopaketti esittää EU:ta koskevan uusiutuvan energian osuuden kasvattamista 40 prosenttiin. Korotusta aiempaan olisi 8 prosenttia. Rakennuksille ehdotettu 49 prosentin uusiutuvan energian osuus lisännee kiinnostusta etenkin aurinkosähköratkaisuihin, mitä voidaan edelleen tehostaa tarkistamalla rakentamisen energiatehokkuutta koskevaa kansallista ohjeistusta.

Vaikka ilmastopaketti ei suoraan ota kantaa sähköenergian päästöihin, on selvää, että paketin päästökauppamekanismia vahvistavat toimet ohjaavat investoinnit puhtaamman sähköenergian tuotantoon. Lisääntyvä uusiutuvan sähkön kysyntä edellyttää uutta omaa kapasiteettia, sillä on helppo nähdä puhtaan sähkön muuttuvan niukkuushyödykkeeksi myös muissa Pohjoismaissa. Uusiutuva sähköenergia tuo tullessaan myös panostukset älykkääseen sähköverkkoon.

Liikenne puhdistuu ja sähköistyy

Ilmastopaketti esittää henkilö- ja pakettiautojen päästönormeihin huomattavaa tiukennusta vuodelle 2030, mutta säilyttää vuodelle 2025 asetetut normit. Puhtaiden ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuus liikenteessä tulee kasvamaan entisestään, ja vuodelle 2030 ennakoidusta Euroopan puhtaiden ja nollapäästöisten ajoneuvojen 30 miljoonan kappaleen tavoitteesta tulee yhä realistisempi.

Ilmastopaketin liikenneosuutta täydentävä liikenteen julkista sähkölatausinfraa koskeva asetusehdotus esittää merkittävää lisäystä latauskenttien määriin, asettaen myös teknisiä ehtoja lataustehoille. Esitys huomioi myös meidät tavalliset sähköautoilijat ottamalla kantaa latauksen helppokäyttöisyyteen ja maksamiseen. Komission esitys on oikeansuuntainen ja tukee vahvasti voimistuvaa kehitystä kohti puhtaampaa liikennettä.

Vedyllä on liikenteen ilmastopaketissa oma roolinsa raskaamman liikenteen puhtaana energialähteenä.

Miten ehdotuksesta käytäntöön?

Ilmastopaketin ehdotuksista on odotettavissa vilkas poliittinen keskustelu, jossa päähuomion varastanevat ehdotettujen toimien kustannusvaikutukset sekä erilaiset sosiaaliset kysymykset. Myös kysymys aiempien sukupolvien lapsilleen jättämästä perinnöstä ja elinkelpoisesta tulevaisuudesta noussee esille.

Ilmastopakettikeskustelun jakolinjat muodostunevat perinteisiksi, mutta uskon, että paketin laajat perusteludokumentit auttavat löytämään myös hyötyjä ja syitä paketin edistämiseen. Keskustelua asiasta todella tarvitaan.

Meidän tulee onnistua yhdistämään päästövähennykset ja uuden teknologian talouskasvumahdollisuudet tavalla, joka koetaan oikeudenmukaiseksi. Tarvitaan poliittista ohjausta, mutta myös kannusteita niille, jotka ryhtyvät toimeen yhteisen tavoitteen puolesta.

Päästöttömämpi ja energiatehokkaampi teknologia sekä uusiutuvan sähköenergian ratkaisut ovat jo pitkään luoneet uutta liiketoimintaa, työllisyyttä ja mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen. Sähköalalle ilmastopaketti on tulevaisuuden sähköistyspaketti.

Matti Rae on Sähköinen liikenne ry:n puheenjohtaja ja Raecom Oy:n perustajayrittäjä